Privacybeleid

Home Privacybeleid

Privacybeleid
Pontis BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op peter.monsieurs@pontis.be
 

Verwerkingsdoeleinden

Pontis BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om de gebruiker te begeleiden in zijn professionele of persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, beroepskeuze, psychisch welzijn e.a. Voor dit doeleinde wordt een individueel Talentenpaspoort opgesteld (profilering) en wanneer het Talentenpaspoort gebruikt wordt in het kader van teamontwikkeling wordt mogelijks ook een anonieme teamgrafiek opgesteld.

Pontis BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens op geheel anonieme wijze voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek op (deelgroepen uit) de database.
 

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ‘artikel 6.1.(a) toestemming’ van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
 

Welke gegevens worden verwerkt

naam, voornaam, e-mail adres, datum van toegang, taal, land, geboortejaar, sector van tewerkstelling, de antwoorden op de 120 vragen van de vragenlijst (120 getallen)
 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met een gecertificeerde coach/opleider. Dit is de persoon die u uw toegangscode tot de Talentenpaspoort vragenlijst heeft bezorgd. Uw coach/opleider is verantwoordelijk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Mogelijks is er een tussenpersoon (distributeur) aangesteld tussen Pontis BVBA en uw gecertificeerde coach/opleider. Deze distributeur heeft alleen toegang tot de voornaam, naam, taal en datum van afname van de vragenlijst voor administratieve doeleinden zoals bv. facturatie.
 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen op onze centrale server binnen de Europese Unie worden bewaard gedurende een periode van drie jaar. Tijdens deze periode kan u een digitale kopie van uw Talentenpaspoort downloaden via de website met uw e-mail adres en de unieke logincode die u vindt op de voorpagina van uw Talentenpaspoort dat u heeft ontvangen via uw coach/opleider. Na een periode van drie jaar worden de voornaam, naam en e-mail adres verwijderd zodat de opgeslagen resultaten van de vragenlijst op geen enkele manier nog gelinked kunnen worden aan een persoon. Het bewaren van de anonieme resultaten van de vragenlijst in de database is noodzakelijk omdat deze nodig zijn om het Talentenpaspoort op te stellen. Het Talentenpaspoort is namelijk gebaseerd op een positionering t.o.v alle gegevens in de database.
 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde één of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar peter.monsieurs@pontis.be
 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).